பின்பற்றுபவர்கள்

29 ஜூன், 2012

ஒரு பாடல்


மறுகும் மனவெளியில்  ஒரு கனவு வருமோ
இருகனவு தழுவவொரு நிலவு வருமோ

உயிர் வெந்து வாடும் உடல் நின்று தேடும்
மனம் கொண்ட பின்னாலே வருகின்ற மாயம்
களி கொண்டு ஆடும் மொழி நின்று போகும்
இதழ் தின்ற பின்னாலே வருகின்ற மோகம்

மறுகும் மனவெளியில் ஒரு கனவு வருமோ
இருகனவு தழுவவொரு நிலவு வருமோ

கடல் தாண்டிப் போகும் கலம் என்று ஆனாய்
நீ சென்ற பின்னாலே நிலவில்லா மாடம்
விடைபெற்ற நாளும் விழி கொண்ட நீரும்
சுரம் நின்ற பின்னாலே அழுகின்ற கானம்

மறுகும் மனவெளியில் ஒரு கனவு வருமோ
இருகனவு தழுவவொரு நிலவு வருமோ

போர் தின்ற நாடு போய் எங்கு சேரும்
பேய் வந்த பின்னாலே வாழ்விங்கு சாபம்
வாழ் வென்று கூட வீ டொன்று வாடும்
சீர் வந்த பின்னாலே மூச்சொன்று சேரும்.

மறுகும் மனவெளியில் ஒரு கனவு வருமோ
இருகனவு தழுவவொரு நிலவு வருமோ

தேவ அபிரா
22-06-2012

1 கருத்து: